Blitz seg. 2

Segment two of week one of the Blitz!