Community gathers for day of prayer

Community gathers for day of prayer