Apt. resident told to take down flag

Apartment resident told to take down Texas flag