Meet the Team
12 News Anchor Team

Updated 3:56 PM. CDT

  • Grid
  • List
12 News Reporter Team

Updated 6:17 PM. CST

  • Grid
  • List
12 News Weather Team

Updated 3:16 PM. CST

  • Grid
  • List
12 News Sports Team

Updated 3:40 PM. CST

  • Grid
  • List
12 News Newsroom Team

Updated 4:04 PM. CST

  • Grid
  • List